Tab Content
About Me
About BonnieTyer

Basic Information

Date of Birth
October 17, 1971 (49)
About BonnieTyer
Biography:
h__ng d_n bi_n pháp ph_ ki_n sinh nh_t cho tr_ gái & tr_ trai t_n n_i v_a ti_t
ki_m , v_a __ m_t th_i gian lên m_u h_a ti_t
thi_t k_ , quư v_ and b_n _ang __n _o
không bi_t gi_i pháp trang trí __ nh_t ra sao th́
có nguy c_ quan tâm ph_n vi_t ngay D__i _ây b_i
doanh nghi_p Jenny party so_n ch_ d_n công vi_c
t__ng __i __y __ __ __ dùng cho bu_i
ti_c __ nh_t __p and long lanh t_o ra
s_ b_t th_n cho _m .
không khí doanh nghi_p ti_c __ nh_t và
s_ thích c_a tí hon là 2 y_u t_ __a ra quy_t __nh vi_c ch_n l_c Color and ch_ __ h_p lư and d_n t_i _n t__ng m_nh __n nh_ng
em.

cách ph_ ki_n ti_c __ nh_t cho tr_ gái

l_a ch_n l_c gam màu trang trí cho bé trai

__i v_i bé trai th́ nh_ng gam màu nh_ nhàng & s_
d_ng phong thái d_u dàng s_ ___c ch_n cho công
tác trang trí ti_c sinh nh_t cho nh_ , tùy thu_c vào m_i nh_ mà c̣n lên l_a ch_n màu phù h_p b_ tí hon thích màu h_ng nh_,
màu h_ng __m, white color hay màu xanh _
là b_c làm cha , m_ m_i ng__i lên bi_t
ch_ em c_a b_n thích màu s_c th_ nào __ có cách th_c tuy_n l_a cho
phù h_p.

so v_i các bé gái th́ h_u nh_ nh_ng nh_ xíu
th__ng mu_n _c ḿnh làm thuê chúa trong m_t ṭa thành tháp c_
tích chính v́ _i_u _ó các b_n nên ch_n l_a và
lên cách __ dùng cho h_p lư v_i __c m_ c_a con b_n .


ch_n l_a kho_ng không __ ph_
ki_n t__ng t_ nh_ công ty ti_c __ nh_t cho bé gái

n_u ch_ nhi_m mái _m gia _́nh chúng ta d_ l_ h_i
th́ pḥng ng_ c_a tí hon ___c coi là trung tâm tuy_t
v_i __ ng__i __ dùng and công ty ti_c sinh nh_t cho
_àn bà bé d_i c_a ḿnh, Tuy nhiên
n_u nh_ ḿnh thích m_i bè __ng c_a con hay
là m_i ng__i thân tham d_ th́ c_n y_u kho_ng không thô h_n & công vi_c __ dùng ti_c __ nh_t
lúc này s_ tiêu t_n nhi_u s_c l_c h_n r_t nhi_u
.

ngoài nh_ng vi_c ph_ ki_n không khí cho
bu_i ti_c m_i ng__i c_ng c_n g_i nh_c t_i vi_c __ dùng sân kh_u, trang trí bàn ti_c & nh_ng ti_u c_nh khác l_ trong b_a ti_c nh_m có
nguy c_ t_o _i_m _a thích cho nh_ng ai tham d_ .


sau là m_t s_ trong các m_u trang trí
__ nh_t _c nh_ng tr_ trai thu hút nh_t:

__ dùng sinh nh_t bé trai ch_ __ công chúaph_ ki_n sinh nh_t chàng trai tone h_ng
d_ th__ng và _áng yêuph_ ki_n sinh nh_t con trai ch_ __ xuka

quư khách có th_ t́m hi_u thêm m_u trang trí
sinh nh_t bé gái t_i _ây

cách __ dùng ti_c __ nh_t giành riêng cho các tr_ gái

Trái ng__c hoàn toàn __i v_i nh_ng ch_ em , nh_ng bé gái th__ng hay thích m_t
s_ màu __m, bi_n hóa n_ng __ng và m_nh m_ chính
v́ _i_u _ó mà c̣n red color ho_c xanh ra tr_i
th__ng ___c áp d_ng h_n nh_ng
tông màu khác .

V_ mong __c and s_ thích th́ h_u
h_t nh_ng con trai s_ thích ph__ng pháp __ dùng theo
ch_ __ ho_t h́nh hay là anh hùng siêu nhân nh_ ch_ __ ng__i nh_n, siêu
hero , hay Doremon, _

các m_u trang trí sinh nh_t cho tr_ _c _a
thích:Ch_ __ JungleCh_ __ __i d__ngtrang trí sinh nh_t ph_ n_ ch_ __ Spidermanph_ ki_n __ nh_t b_n gái ch_ __ Mickey Mouseph_ ki_n __ nh_t cho nh_ ch_ __ Con dê

ví nh_ quư khách c_n ph_i t_ v_n ho_c là mu_n dùng d_ch v_ ph_ ki_n ti_c sinh nh_t, hăy liên l_c ngay có Jenny ti_c ng_t
Location:
Les Abymes
Interests:
Baton twirling, Roller Derby
Occupation:
Demographer

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
08-12-2018 05:03 AM
Join Date
08-12-2018