Tab Content
About Me
About LaraeY0278

Basic Information

Date of Birth
December 6, 1985 (34)
About LaraeY0278
Biography:
Qua tay ngh_ bán s_n ph_m lâu __i , Blog
bánh xe nh_n bi_t bánh xe __y c_ng s_ có
xu h__ng bi_n hóa theo m_t. T_ trong th_i gian 1992 là bánh xe cao su __c có mâm
thép nh_ 250-4 và 350-4. quy tŕnh ti_n __ các n_m
2000 là khuynh h__ng bánh xe cao su thiên nhiên c_t gang.

Bánh xe nh_a P có ti_n __ phát tri_n m_nh m_
nh_t là t_ các n_m 2010 __n n_m ngoái.


_u, _i_m y_u kém c_a bánh xe cao su m_m
ngày hôm nay xu h__ng mua bánh xe __y (2016 _ 2018) là bánh xe __y cao su lo_i m_m _ t_m m_c t_i trung ~ kho_ng
100kg/ 01 bánh xe. Có 2 v_t li_u cao su thiên nhiên cung _ng ___c nhu c_u
này _ó là cao su nhi_t d_o (TPR: Thermal Plastic Rubber) & cao
su d_o (ER: Elastic rubber). 2 ch_t li_u có __u m_m và ch_ng _n ch_t l__ng cao ,
Tuy nhiên cao su thiên nhiên d_o ER m_m và êm
h_n chút __nh. _u th_ c_a bánh xe __y
cao su __c m_m:

__ c_ng th_p, thông th__ng là Shore A: 60 _ 70.
chính v́ th_ ph_n l_p r_t m_m và _àn h_i, có công d_ng h_p th_ rung, xóc giúp
__m b_o an toàn s_n ph_m & hàng hóa và
trang Các lo_i thi_t b_ không b_ xê
d_ch, va ch_m khi xe hàng _ang di chuy_n
Khác v_i cao su t_ nhiên, bánh xe cao su thiên nhiên m_m không l_n v_t trên m_t sàn khi d_ch r_i
d_ch r_i thu_n ti_n h_n qua các ch__ng ng_i v_t và có __ bám t_t khi
d_ch r_i trên b_ m_t tr_n tr__t
Gi_m ___c t_i _a ti_ng _n khi qu_n lư và v_n hành
L_u ư: Trong 2 lo_i bánh xe cao su thiên nhiên m_m ch_ có bánh xe cao su TPR là ch_u
___c x_ng, d_u m_ & m_t s_ lo_i hóa ch_t nh_.
cao su thiên nhiên d_o ER m_m và êm h_n nh_ng không dùng ___c trong môi tr__ng t_ nhiên
có x_ng, d_u.

Bánh xe ch_ng xóc l_p cao su thiên nhiên m_m Vina Wheel

Bánh xe cao su __c m_m TPR: T_i tr_ng trên 01 bánh xe l_n l__t là 80kg (Ø75), 110kg (Ø100)
& 120kg (Ø125)

nh__c _i_m c_a bánh cao su __c m_m là t_i tr_ng.
chi ti_t c_ th_ m_t bánh xe ch_ ch_u ___c 100 _ 200kg tùy t_ng phân tích t_i v_a ho_c t_i n_ng.
th_ nên bánh xe cao su m_m không mu_n h_p
trong các ngành công nghi_p nhu y_u t_i tr_ng l_n. không ch_ có th_ .
tr_ bánh xe cao su thiên nhiên TPR ch_u ___c x_ng, d_u th́ bánh xe
cao su thiên nhiên ER không th_ này nên c_ng ph_n nào tinh gi_m tính ph_n m_m cao su thiên nhiên m_m trong nhi_u
nghành ngh_ d_ch v_ công nghi_p __c
tr_ng.

Bánh xe ch_u t_i n_ng ch_t li_u cao su d_o (ER)

Bánh xe cao su __c d_o (ER) ḍng t_i n_ng
c_a Vina Wheel. T_i tr_ng c_a Ø150 là 250kg/ 01 bánh
xe __y

_ng d_ng: Bánh xe cao su __c m_m ___c ph_n m_m nhi_u nh_t trong các b_nh vi_n, _m th_c _n u_ng
, hotel , công s_ , pḥng _i_n t_ & pḥng thí
nghi_m khoa h_c, vv_ nh_t là các n_i
c_n di thay __i ch_ng rung __ng và ti_ng _n.
Location:
Ivry-Sur-Seine
Interests:
Association football, Equestrianism
Occupation:
Tile installer

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
08-09-2018 08:11 PM
Join Date
08-05-2018