Tab Content
About Me
About Maura82N72

Basic Information

Date of Birth
January 22, 1982 (38)
About Maura82N72
Biography:
[b]thuê pḥng tr_ giá r_ t_i sài g̣n là l_a ch_n hàng __u c_a nhi_u sinh viên và
ng__i ngo_i t_nh __n h_c t_p ho_c lao __ng _ _ây, tuy nhiên __ t́m ___c nhà tr_ r_
_ sài g̣n không m_y __n gi_n.[/b]

có r_t nhi_u thông tin _i kèm làm b_n c_n ph_i cân nh_c
c_n th_n tr__c khi quy_t __nh thuê[b]tr_ _sài g̣n[/b]nh_ chi phí thuê, _i_n n__c,
an ninh, ti_n ích, th_i gian _i l_i, tính ch_ nhà...
nh_ng __ng lo _ă có nhatro247.com chúng tôi._ nhatro247.com m_i ngày có hàng tr_m tin ___c c_p nh_t __u __n v_ nh_ng __a ch_ cho thuê [url=https://nhatro247.com][b]pḥng tr_ giá r_ t_i sài g̣n[/b][/url].
n_u b_n _ang có nhu c_u thuê [b]pḥng tr_ giá r_ chính ch_ t_i
h_ chí minh[/b] th́ hăy __n nhatro247.com __ t́m ___c cho ḿnh pḥng tr_ thích h_p
nh_t.

__ các b_n có th_ an tâm h_n khi _i thuê [b]tr_ giá r_
t_i thành ph_ sài g̣n[/b] và chính
ch_ nhatro247.com s_ cung c_p m_t s_ c_m nang quư báu nh_ sau:

[b]chú ư v_ khu v_c thuê tr_:[/b] nên t́m __a _i_m g_n trung tâm, d_ dàng khi ti_p c_n h_ th_ng xe buưt.
ngoài ra pḥng tr_ nên _ khu v_c g_n ch_, ti_m t_p hóa __ ti_n mua bán và sinh
ho_t, tránh thuê tr_ t_i nh_ng n_i h_o
lánh d_ g_p nhi_u t_ n_n, __c bi_t là khi di chuy_n vào bu_i
mu_n.

[b]ki_m tra __ __c nhà tr_ tr__c khi t́m pḥng tr_ giá r_
_ h_ chí minh:[/b] tr__c khi chuy_n __n _ b_n nên ki_m tra k_ càng h_
th_ng _i_n, ___ng _ng n__c và các
__ __c trong pḥng. n_u có v_n __ ǵ nên yêu c_u ch_ nhà kh_n tr__ng s_a l_i và thay th_.

b_n c_ng nên ki_m tra l_i s_ _i_n và
s_ n__c c_a pḥng tr__c khi __n _ __ ch_c ch_n chi phí _i_n,
n__c tháng t_i c_a b_n ___c tính _úng.
Location:
Moor Crichel
Interests:
Antiquing, Metal detecting
Occupation:
final grade in Biology

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
07-18-2018 04:31 AM
Join Date
07-18-2018