Conversation Between straightXed and kenny sang

1 Visitor Messages

  1. học kế toán tại long biên
    trung tâm kế toán tại hà đông , Tướng Tế Bắc Bào Tín được thăng làm quận thủ Thái Sơn, Thái thú Sơn Dương Viên Di chuyển làm Thái thú Thọ Xuân, Thái thú Tây Lương Mă Đằng được thăng làm Thứ sử Tây Lương. Huynh đệ kết nghĩa của hắn là Hàn Toại tuy rằng không tới cũng được bổ nhiệm làm Thái thú Thiên Thủy. C̣n có Thứ sử Từ Châu Đào Khiêm được thăng làm Từ Châu Mục. Điều khiến cho người ta tức giận là đệ đệ của gă, Viên Thuật, từ Hậu tướng quân thoáng cái nhảy lên tới Tả xa kỵ tướng quân, cùng một cấp với gă, c̣n từ Thái thú Nam Dương thăng lên tới Thứ
    dịch vụ làm báo cáo tài chính
    dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1